dg.

  1. D

    Em Thuỷ Đai Dâm Chỉ Một chư Tuyêt (Pic)

    Đang ngồi chán chả có viêc gì làm bông có thằng bạn cứt gọi điên rủ đi uống bia ok đồng ý và hen mình ở tản viên trên đường giảng võ.ngồi uống với ông bạn cứt lâu ngày không gặp thôi thì đủ mọi chuyên trên trời dưới biển,hết chuyên tư dưng chuyển sang đề tài gái,nó bảo có em tên thuỷ dáng...

Bên trên Bottom